Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím: SANVEAN s.r.o, se sídlem 1.května 310/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko, IČO: 44 664 478, DIČ: SK2022789406. Zapsaná v OR Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vl.č.35315 / R (dále také jako „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží – v internetovém obchodě www.tibitoys.sk/cs (dále jen „e-shop „).

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s tím, že tyto VOP budou vztahovat na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, který provozuje prodávající, a na jejímž základě vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupujícímu závazek objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu způsobem uvedeným ve VOP (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé při uzavření kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.Objednávka

Kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu na základě objednávky. Registrace na internetové stránce prodávajícího není podmínkou uskutečnění objednávky.

 1. Objednávka v eshopu se považuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy v případě, že kupující vyplnil všechny náležitosti.
 2. Před odesláním objednávky prodávajícímu prostřednictvím e-shopu je kupující povinen zkontrolovat všechny v ní uvedené údaje. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v objednávce.
 3. Kupující má právo objednat zboží od prodávajícího prostřednictvím objednávkového formuláře e-shopu vyplněného a odeslaného kupujícím.
 4. V případě, že je kupujícím spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění této smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen „spotřebitel“), objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy uzavřené na dálku podle zákona č. 102/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 5. Dostupnost nabízeného zboží je vyjádřena v elektronickém obchodu slovem skladem nebo na sklade.
 6. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP (včetně Reklamačního řádu a dalších součástí VOP) přečetl, porozuměl jim a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

2.Uzavření kupní smlouvy

 1. Po doručení objednávky prodávajícímu bude tato objednávka zpracována. Přijetí objednávky ze strany prodávajícího bude samostatně potvrzeno prostřednictvím potvrzení objednávky.
 2. Okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu dochází k uzavření kupní smlouvy.
 3. Zpracování objednávky a její příprava k expedici spravidla trvá 48 hodin ode dne potvrzení objednávky.

3.Stornování objednávky

 1. Kupující má právo zrušit objednávku ve lhůtě do 48 hodin od jejího potvrzení prodávajícím bez storno poplatku, pokud tuto informaci doručí emailem prodávajícímu před expedicí potvrzené objednávky přepravci.
 2. V případě, že kupující poskytl v souvislosti se zrušenou objednávkou prodávajícímu jakékoliv plnění, prodávající je povinen vrátit toto plnění ve lhůtě 14 dnů ode dne stornování objednávky bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.
 3. V případě, že prodávající při zpracování objednávky zjistí, že nebude schopen dodat kupujícímu zboží v dohodnuté lhůtě, je povinen kupujícího neprodleně informovat o této skutečnosti před tím, než dojde k potvrzení objednávky. Prodávající je povinen vyžádat si před potvrzením objednávky souhlas kupujícího se změnou dodací lhůty. V případě, že kupující udělí svůj výslovný souhlas se změnou dodací lhůty, akceptuje novou dodací lhůtu písemnou formou mailem, prodávající následně zašle potvrzení objednávky. Jakýkoli jiný projev vůle kupujícího než souhlas se změnou dodací lhůty bude považováno za storno objednávky ze strany kupujícího

4.Nabytí vlastnického práva zboží

 1. Vlastnictví k objednanému zboží nabývá kupující až po jeho převzetí v místě dodání jím určeném a zároveň úplném zaplacení kupní ceny objednaného zboží. Odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné doručení zboží způsobené nesprávně uvedenou adresou popř. telefonním číslem kupujícího, případně jiné vzniklé prodlení, které nebyly způsobeny ze strany prodávajícího.

5.Dodání zboží

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Dbá na jeho řádné zabalení k přepravě, aby předešel jeho poškození.
 2. Připraveno zboží k expedic spolu s dokladem o jeho zaplacení se odevzdá přepravci, který zajistí jeho přepravu na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě.
 3. Kupujícímu je zboží dodáno prostřednictvím přepravců viz Způsob doručení na stránce eshopu.
 4. Náklady na zaslání zboží kupujícímu nese prodávající, avšak náklady na vrácení zásilky z důvodu jejího nepřevzetí hradí kupující.
 5. Prodávající nebude od kupujícího požadovat úhrady poplatků za balné a zaslání zboží na uvedenou adresu v kupní smlouvě.
 6. Prodávající zasláním e-mailové zprávy nebo sms oznámí kupujícímu, že objednané zboží byl předáno přepravci a poskytne mu sledovací číslo zásilky pro kontrolu přepravy a doručení.
 7. Kupující bere na vědomí, že lhůty přepravy dopravcem jsou orientační, přičemž prodávající neodpovídá za jakékoliv zpoždění způsobené na straně přepravce.
 8. Kupující je povinen převzít zboží při dodání osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, která ho může zastoupit na základě zákona nebo prostřednictvím plné moci pro případ nepřítomnosti v místě dodání (dále jen „zástupce“) a písemně potvrdit dopravci převzetí zboží na dodacím listu. Pokud bude nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady takto vzniklé hradí kupující, a to bez ohledu na výši kupní ceny objednávky.
 9. Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí zboží kupujícím resp. jeho zástupcem na adrese uvedené v objednávce.
 10. Kupující je povinen zkontrolovat stav zásilky před převzetím. Pokud zjistí, že obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a v jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží, je kupující povinen uvést rozsah poškození do dodacího listu, jehož správnost potvrdí dopravce. Poškození zboží není důvodem k odmítnutí jeho převzetí kupujícím, je však důvodem k uplatnění reklamace vady zboží.

7.Kupní cena, platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané zboží v souladu s kupní smlouvou, včetně nákladů spojených s dodáním zboží, tak jak jsou uvedenou v potvrzené objednávce. Kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
 2. Kupující má při objednávání v eshopu možnost volby způsobu úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dopravou formou Dobírka – platba v hotovosti při převzetí zboží doručovaného kurýrem. Platba předem prostřednictvím platební brány GoPay. Ceny služeb jsou uvedeny na stránce eshopu viz. Způsob platby

8.Odpovědnost za vady zboží a záruka

 1. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
 2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.
 3. Odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
 4. Prodávající neodpovídá za vady způsobené: mechanickým poškozením v důsledku nesprávného zacházení, zacházením v rozporu s účelem a návodem, a stejně za běžné opotřebení.

9.Reklamace zboží

 1. Reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vady zboží kupujícím, pokud zboží nebylo dodáno ve správném množství a kvalitě, nebo došlo ke ztrátě jeho účelu použití v záruční době.
 2. Kupující uplatňuje reklamaci formou online formuláře neprodleně po zjištění u prodávajícího.
 3. Prodávající potvrdí přijetí podnětu a určí způsob vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu.

10.Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží z kupní smlouvy i bez uvedení důvodu, dále má právo odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy před momentem převzetí zboží. O tomto informuje prodávajícího písemnou formou emailem.
 2. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu – spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy.

11.Doba trvání smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do momentu splnění závazků smluvních stran z ní vyplývajících.

12.Orgán dozoru

 1. Orgánem dozoru je Inspektorát SOI pro Trenčiansky kraj. Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Obor výkonu dozoru tel. č. +421 (0)32/640 01 09 fax č.+421 (0)32/640 01 08

13.Alternativní řešení spotřebitelských sporů

 1. Pokud kupující není spokojen se způsobem, jakým prodávající řešil jeho reklamaci, popř. se domnívá, že prodávající porušil jeho práva má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „návrh“) subjektu alternativního řešení sporů podle zákona č.391 / 2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

14.Ochrana osobních údajů

 1. Kupující objednávkou v eshopu www.tibitoys.sk dobrovolně poskytuje své osobní údaje a bere na vědomí jejich zpracování v informačních systémech Prodávajícího v rozsahu objednávky
 2. Kupující bere na vědomí, že uvedené osobní údaje Prodávající zpracovává ve svých informačních systémech za účelem uzavření a plnění Smlouvy na základě VOP (ve smyslu článků 6 odst.1 písm.b, GDPR) na dobu nezbytnou k plnění smlouvy, a plnění povinností Prodávajícího podle obecně závazných právních předpisů, a to včetně vybavení reklamace.
 3. Kupující vyjádřil souhlas, že osobní údaje, které uvedl Prodávající zpracovává ve svých informačních systémech, za účelem zasílání informačních a nabídkových emailů Prodávajícího (ve smyslu článků 6 odst.1 písm. A, GDPR) na dobu určitou, a to do splnění účelu zpracování osobních údajů – 10 let od ukončení poskytování Služeb kupujícímu.
 4. Na základě ustanovení čl.13 GDPR Kupující: (I) má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, má právo požadovat od Prodávajícího jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, (II) má právo namítat proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, (III) má právo podat stížnost orgánu dozoru, (IV) ví, že poskytnutí osobních údajů je požadavkem, která je potřebná na uzavření Smlouvy. Není povinen poskytnout své osobní údaje, avšak následkem toho nemůže být Smlouva mezi ním a Prodávajícím uzavřena, (V) ví, že poskytnutí osobních údajů s jeho souhlasem pro účely zasílání emailů o aktuálních novinkách a nabídkách není zákonnou ani smluvní požadavkem, Kupující není povinen osobní údaje poskytnout, následkem toho však účel, na který se jeho osobní údaje tímto způsobem zpracovávají nebude možné ze strany Prodávajícího plnit, (VI) má právo souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním a to zasláním na mailovou adresu: info@tibitoys.sk
 5. Kupující bere na vědomí, že podmínky ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR jsou uvedeny v samostatné části na stránce eshopu viz. Ochrana osobních údajů.
 6. Zveřejněním si prodávající plní svou povinnost podle čl.13 a 15-22 GDPR.

15.Závěrečné ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn změnit, doplnit popř. zrušit články VOP. V takovém případě je povinen tuto změnu VOP s uvedením její platnosti sdělit kupujícímu zveřejněním na stránce eshopu nejpozději 14-dní před dnem platnosti změny VOP.
 2. Prodávající a kupující se dohodli, že komunikace mezi nimi včetně změn v uzavření kupní smlouvy bude prováděna pouze emailem prostřednictvím adresy prodávajícího uvedené ve VOP a emailové adresy kupujícího uvedené v objednávce.
 3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránce internetového obchodu.
 4. Kupující má právo kdykoliv zrušit svou registraci v internetovém obchodě, a to zasláním písemné žádosti emailem na uvedenou adresu prodávajícího.
 5. Na vztahy neupravené těmito VOP se vztahují právní předpisy České republiky, a to příslušná ustanovení zákonů: č.513 / 1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, č.40 / 1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, č.102 / 2014 Z.z ve znění pozdějších předpisů, č.22 / 2004 CFU ve znění pozdějších předpisů a č.250 / 2007 CFU podle postavení kupujícího.
 6. V případě soudních sporů které se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, rozhodne příslušný soud České republiky.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.11.2020