Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle Čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je SANVEAN sro, se sídlem 1. května 310/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko, IČO: 44 664 478, DIČ: SK2022789406. Zapsaná v OR Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vl.č.35315 / R (dále jen: „správce“)

Kontaktní údaje správce: 1.května 310/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SR, email: tibitoys@gmail.com, Telefon: +420 775 622 832

Osobními údaji se rozumí jakákoliv informace o identfikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, nepřikládá jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

– Správce zpracovává osobní údaje které jste mu poskytl / a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

– Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonný způsob zpracovávání osobních údajů je:

– plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle článků 6 odst.1 písm.b) GDPR

– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních informací a newsletterů) podle článků 6 odst.1 písm.f) GDPR

– váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních informací a newsletterů) podle článků 6 odst.1 pásm.a) GDPR ve spojení s par.7 odst.2 zákona č. 480/2004 sb, o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

– vybavení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a tedy ze strany správce plnit,

– zasílání obchodních informací a provádění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu Čl.22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl / a výslovný souhlas.

3. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

– po dobu potřebnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňováním si nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány nezbytné pro plnění smlouvy.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

– podílející se na dodání zboží / služeb / realizací plateb na základě smlouvy

– zajišťující služby provozováním eshopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu

– zajišťující marketingové služby

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje třetím osobám, do 3 třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizací.

Provozní služby zajišťující marketingové a podpůrné služby

– Google analytics – zaznamenávání cookie a použití webu

– Google Adwords – zaznamenávání cookie a použití webu

– Google nákupy – žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky

– Heuréka – zaznamenává konverze a email pro služby „ověřené zákazníkům“

5. Vaše práva

Za podmínek stanovených GDPR máte

– právo na přístup ke svým osobním údajům podle Čl.15 GDPR

– právo opravy osobních údajů podle Čl.16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle Čl.18 GDPR

– právo na výmaz osobních údajů podle Čl.17 GDPR

– právo vznést proti zpracovávání podle č.21 GDPR

– právo na přenositelnost údajů podle Čl.20 GDPR

Právo odvolat souhlas se zpracování a výrobě písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v č.3 těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdekoli ve svém vlastním účtu zákazníka

Dále máte právo podat státnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

– Správce prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

– Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listové podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web., šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému

– Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

7. Závěrečná ustanovení

– Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

– S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

– Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na své internetové stránce a současně vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu kterou jste správci poskytl/a.